Rozvojový program podpora odborného vzdělávání

Vedení školyAktuality, Úřední deska

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská čerpá pro školní rok 2017/2018 účelově vázanou dotaci v souladu s výzvou MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen MŠMT„, vyhlašuje v souladu
s § 171odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzd
ělává, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen školský zákon)
pro š
kolní rok 2017/2018 rozvojový program

 

Podpora odborného vzdělávání

ČI. 1
Z
ákladní vymezení a cíle programu


(1) Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání právnických osob
vykon
ávajících činnost středních škol níže uvedených izovatelů zapsaných do školského
rejstříku (dále jenstřední školy“) v těch oborech vzdělání,které lze z pohledu potřeb trhu
pr
áce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území
za nenahraditeln
é (dále jen vybrané obory). V těchto vybraných oborech, z důvodu
nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby budoucích
odborní, je nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků, a to ve třích s žáky
2
4 oborů vzdělání (dále jen víceoborové třídy), nebo ve třídách s nižším průměrným
poč
tem žáků v daném oboru na 1 třídu než je hodnota stanovená krajským úřadem
v krajském normativu pro daný obor vzdělání na rok 2017 podle ustanovení § 2 odst. 2
písm
. a) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.

 

2) Rozvojovým programem jsou podporovány střední školy, jejichž zřizovateli jsou kraje,
obce, dobrovolné svazky obcí, fyzické či právnické osoby a registrované církve nebo
náboženské společnosti s vybranými obory vzdělání.


(3) Rozvojovým programem jsou podporovány obory vzdělání následujících skupin oborů
vzdělání podle na
řízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení
vl
ády), a to takto:


1
. 21Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství,
2. 23 Strojírenství a strojírenská výroba,
3. 26 Elektrotechnika,telekomunikační a výpočetní technika,
4. 28 Technická chemie a chemie silikátů,
5. 29 Potravinářství a potravinářská chemie,
6. 31Textilní výroba a oděvnictví,
7. 33 Zpracování dřeva a roba hudebních nástrojů,
8. 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie,
9. 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
10. 37 Doprava a spoje,
11. 39 Speciální a interdisciplinární obory,
12. 41 Zemědělství a lesnictví,
13. 53 Zdravotnictví, obory vzdělání zaměřené na ošetřovatelskou péči,
14
. 82 Umění a užité umění.

ČI. 2
Účel dotace


(1) Ve víceoborových a jednooborových třídách vybraných oborů vzdělání jsou vzděláváni žáci
s nižším po
čtem žáků v jednotlivých oborech vzdělání. Vzdělávání žáků v předmětech
a oblastech eobecného vzdělávání se uskutečňuje společně ve víceoborové třídě
a
vzdělávání žáků v odborných předmětech nebo oblastech se ve víceoborové třídě dělí na
skupiny po jednotlivých
oborech vzdělání. Toto opatření umožňuje při menším počtu žáků
na
učitele v odborných předmětech nebo oblastech vytvářet příznivější podmínky
pro zvýšení kvality odborného vzdělávání.


(2) Účelem dotace je pokrytí zvýšených nákladů na vzdělávání žáků v odborných předmětech
ve víceoborových třídách a ve třídách s nižším počtem žáků.


(3) Dotace jsou určeny v případech středních škol zřizovaných kraji, obcemi, svazkem obcí na
platy
, zákonné odvody a příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb pedagogických
pracovníků a v případech středních škol zřizovaných fyzickými či právnickými osobami
a registrovanými cí
rkvemi nebo náboženskými společnostmi na mzdy a zákonné odvody.
Výše uvedené střední školy mohou použít dotace na odměny pedagogických pracovníků.