Podpora odborného vzdělávání – 2018/2019

Vedení školyAktuality, Úřední deska

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská čerpá pro školní rok 2018/2019 účelově vázanou dotaci v souladu s výzvou MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlašuje
pro školn
í rok 2018/2019
rozvojový program


Podpora odborného vzdělání

Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, (dále jen ministerstvo) vyhlašuje v souladu
s § 171odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzděláv
á, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen školský zákon)
pro
školní rok 2018/2019 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání.

 

ČI. 1
Věcné zaměření rozvojového programu


(1) Cílem rozvojového programu je zvýšení kvality odborného vzdělávání v oborech vzdělání,
které lze
z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice
považovat v daném území za nenahraditelné. V těchto vybraných oborech z důvodu
nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivně nižší potřeby budoucích
odborníků je
nutné vzdělávat žáky ve třídách s nižším počtem žáků a s více obory vzdění,
(dále jen ceoborové třídy), případně ve třídách s nižším průměrným počtem žá
v
daném oboru vzdění na 1třídu, než je 17 žá, (dále jen jednooborové třídy).


(2) Účelem dotace je pokrytí zvýšených nákladů na vzdělání
a) z
důvodu potřeb dělení víceoborových tříd na skupiny podle oborů vzdělání
v odborný
ch předmětech/oblastech,
b) z důvodu nižšího počtu žáků v jednooborových třídách,
c) z důvodů uvedených v odstavcích a) a b), bodu 2, čnku 1současně.


ČI. 2
Okruh oprávněných žadatelů


(1) Rozvojovým programem jsou podporovány právnické osoby vykonávající činnost střední
školy
, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí, (dále jen veřejné školy), ostatní
fyzick
é či právnické osoby, (dále jen soukromé školy“) a registrované rkve nebo
náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva
zřizovat církevní školy, (dále jen rkevní školy), které vytvářejí víceoborové třídy
a jednooborov
é třídy. V případě škol všech zřizovatelů, uvedených ve vyhlášení se použije
raz (školy).


(2) Oprávněnými žadateli jsou kraje a církevní školy