Informace k provozu školy od 1.9.2021 vzhledem ke COVID -19

Vedení školyAktuality

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí k odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE V ZÁŘÍ 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

 • v případě negativního výsledku testu žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni v lavici, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) a předá o tom potvrzení, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5m,
  • žáci do 15 let věku při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat rozestup od ostatních osob 1,5m.
 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
  • osoby s poruchou autistického spektra, poruchou duševního stavu, jejichž aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor.
 • Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu:
  • Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
  • Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.