FAQ: často kladené otázky a aktuální informace k přijímacímu řízení 2020

Vedení školy Aktuality, Úřední deska

Vážení uchazeči a rodiče uchazečů,

dovoluji si Vám zde předložit podrobné informace k aktuálnímu průběhu přijímacího řízení na střední školy. Zároveň zde přikládáme vzory testů, zajímavé odkazy pro přípravu k přijímací zkoušce, tipy a doporučení. Všechny dokumenty se budeme snažit pravidelně aktualizovat a doplňovat podle dalšího vývoje krizové  situace. Sledujte proto, prosím, pravidelně školní web nebo školní FB stránku.

Věřím, že celý průběh přijímacího řízení úspěšně zvládneme a společně zažijeme na naší škole krásné roky studia. Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti či otázky k přijímacímu řízení, budu rád když mi napíšete na e-mail nebo volejte přímo na telefon. Na všechny otázky Vám velmi rád odpovím.

Přeji všem pevné zdraví, pokud možno klidné dny a těším se na setkání s vámi!

Michal Pospíšil
ředitel školy

pospisil@potravinarska-skola.cz
+420 724 205 316

 


Přijímací zkoušky 2020 – otázky a odpovědi

Kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení ?

Výsledky přijímacího řízení jsme již zpracovali. Najdete je zde.

Všichni přijatí uchazeči musí doručit zápisový lístek do školy nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Lhůta je dodržena i pokud je zápisový lístek  odeslán v poslední den lhůty.Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). 

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve škole v čase 7,30 -15,30 hod nebo jej zašlete poštou nejpozději do 23.6.2020. V případě doručení poštou je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme využít poštovní službu D+1, pro Vaši jistotu, že Česká Pošta doručí zápisový lístek v požadovaném termínu.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte či pište přímo řediteli školy: tel. :724 205 316, e-mail: pospisil@vospaspsm.cz.

Blahopřejeme všem přijatým uchazečům a těšíme se na setkání s Vámi !

Kdy se bude konat zkouška?

V tuto chvíli už termín konání zkoušky známe. MŠMT stanovilo termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory na pondělí 8.června 2020. Podrobné časové schéma přijímacích zkoušek naleznete zde.

Kdo se může účastnit přijímacího řízení?

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu podali úplnou přihlášku řediteli střední školy. Zákon se vztahuje pouze na ty části přijímacího řízení, které ještě neproběhly (typicky Jednotná přijímací zkouška). Zákon se naopak netýká těch částí přijímacího řízení, které již proběhly.

Mění se pravidla přijímacího řízení?

Ve zkratce – ne. Z důvodu, aby byla v co největší míře zachována již dříve nastavená a vyhlášená pravidla, zůstávají obsah i forma přijímací zkoušky zachovány tak, jak je definuje i školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem.

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Je pravda, že bude jen 1 pokus na Jednotnou zkoušku?

Ano. Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu).

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium  se  sportovní  přípravou,  koná  jednotnou  přijímací  zkoušku  na  této  škole. Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále „Centrum“) výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Jakým způsobem budou zveřejněny výsledky?

Způsob zveřejnění výsledků je stejný – škola vyvěsí seznam s výsledky na web (uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem). Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webu, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Školy musejí zveřejnit seznam s výsledky nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

Budu mít šanci na odvolání?

Ano, jen funguje trochu jinak. Klasické odvolání nebude možné – k tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání.

Nicméně ani letos uchazeči nepřijdou o možnost být přijati na místa „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa. Tj. škola jedná tak, aby v co nejkratším termínu naplnila kapacitu školy. Ředitel na webu zveřejní počet uvolněných míst, které bude obsazovat novým způsobem.

Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde. Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy (tj. bez krajského úřadu).

Budou náhradní termíny?

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých stránkách ministerstvo. Škola i v tomto případě naskenuje testy v den konání náhradního termínu a zašle je standardizovaným způsobem Centru k vyhodnocení. Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky u náhradního termínu musí dodat Centrum škole do 3 kalendářních dní od jejího konání.

Ředitel poté ukončí hodnocení přijímacího řízení do 4 kalendářních dnů ode dne konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Jak funguje Zápisový lístek a mění se něco na pravidlech?

Zápisový lístek slouží je dokument, který žák musí odevzdat na střední školu, na kterou se dostal a chce na ni studovat. Tedy – odevzdáním Zápisového lístku je vše ukončeno a žák se stává studentem střední školy.

Zápisový lístek je potřeba odevzdat co nejdříve, nejpozději ale do 5 dní od zveřejnění výsledků. Pokud jej žák už odevzdá na školu, je možné jej z této školy přenést do jiné školy pouze na základě nového rozhodnutí o přijetí, tedy na základě odvolání.

Mám speciální vzdělávací potřeby – mění se pro mne něco?

Ne. Další pravidla pro konání přijímací zkoušky V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získali předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech.

Budou další kola přijímacího řízení?

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou, tady se tedy nic nemění.


Zajímavé odkazy k Přijímací zkoušce:

  • https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/266-centrum-pro-uchazece-pripravilo-pruvodce-pripravou-na-konani-jednotne-prijimaci-zkousky
  • Aplikaci ČŠI pro přípravu k přijímačkám z mobilu či tabletu najdete na webových stránkách: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre
  • Aplikaci k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.
  • Cermat: Testová zadání k procvičování
  • Nabídka České televize: pořad „Škola doma”, úterý a čtvrtek 14.00–14.45, k dispozici jsou výukové materiály a testy na webu ČT.
  • Nabídka MŠMT
  • vPohode.cz – celý e-learningový systém je po dobu uzavření škol zdarma